irpg Community

Full Version: หาทีมงานครับผมโปรเจ็คชินโต!!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Derp หาทีมงานครับผมโปรเจ็คชินโต!!
เกมส์เเรกที่คิดว่าอยากทำเงินกับมัน
ด้านกราฟฟิค
ด้านการตลาด

ประสบการณ์ ไม่จำกัดขอเเค่ตั้งใจ
ถ้าประสปการณ์  17 ปีขึ้นไปยิงดีเหมือนผม


อยากให้มันเป็นรูปประธรรมครับ
โทร  0842230367 ทรูมูฟ