irpg Community

Full Version: [แคสเกมส์] Half_Sphere
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
เข้าสู่เกมส์Half_Sphereในพาทแรกนะงับ พาทนี้เราจะมาตั้งปาร์ตี้ก ู้โลกกัน=w=
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=
เข้าสู่เกมส์Half_Sphereในพาทที่2แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาตบมนุษย์ไวรัสกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=
เข้าสู่เกมส์Half_Sphereในพาทที่3แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาเข้าแลปกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=
เข้าสู่เกมส์Half_Sphereในพาทที่4แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาช่วยทั้ง2โลกกัน=w=
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=