irpg Community

Full Version: ลบ Status ยังไง
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
อยากจะเอาในกรอบแดงออก แล้วเอาเมนูในกรอบฟ้ามาใว้ตรงกลางสามารถทำได้หรือป่าวครับ ถ้าทำไดบอกหน่อยครับ

[Image: KrAkkO.png]
ดูวิธีได้ที่บทความนี้
http://irpg.in.th/thread-1636.html
ไปที่สคริป
Scene_Menu

def start
super
create_command_window
create_gold_window
create_status_window
end

แก้เป็น

def start
super
create_command_window
#create_gold_window
#create_status_window
end
ไม่ต้องแล้วละครับผมแก้ไปแก้มากว่า 2 ชม. ได้แล้วครับ

[Image: bIGt87.png]