irpg Community

Full Version: [Review] Lamia Nox : ลาเมีย
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
เรื่องราวของ ลอร่า
สาวน้อยผู้ตื่นขึ้นมาในบ้านมืดๆพร้อมกระดาษโน้ตหนึ่งแผ่น

คอมเมนท์ :
เกมนี้เป็นเกมที่ใช้เสียงมาทำให้เราสะดุ้งได้
ฉากมืดๆที่เงาเคลื่อนที่ตามหลักทำให้ดูหลอนๆเหมือนกัน
ฉากไล่ล่าก็ตื่นเต้นดี
ข้อเสียคือตัวเกมสั้น ปริศนาน้อยและง่ายเกินไป
เหมาะสำหรับคนที่ชอบเกมสั้นๆและหลอนไม่มาก (มั้ง)ชื่อเกมนี่แบบ... จะลาไปไหนไม่รักเมียแล้วหรอ
อ่านชื่อตอนแรกกะจะตั้ง
ลาเมียไปเมืองนอก
คิดอีกที ไม่เอาดีกว่า _ _
ลาเมีย เมียชื่อรออีก (ลอร่า) ตกลงจะลาไหมเนี่ย 555+