irpg Community

Full Version: [แคสเกมส์] Werewolf
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
เข้าสู่เกมส์Werewolfในพาทแรกนะงับ ในพาทนี้เราจะมาฆาตกรรมต่อเนื่องกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=