irpg Community

Full Version: [แคสเกมส์] ไบรอัน ผจญภัย Demo: Extra
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
เข้าสู่เกมส์ไบรอัน ผจญภัย Demo: Extraในพาทแรกนะงับ พาทนี้เราจะมาเก็บNormal Endกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=
เข้าสู่เกมส์ไบรอัน ผจญภัย Demo: Extraในพาทที่2แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาเก็บSurprise Endกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=
เข้าสู่เกมส์ไบรอัน ผจญภัย Demo: Extraในพาทสุดท้ายแล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาเก็บComplete Endกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^