irpg Community

Full Version: [แคสเกมส์] สารไทย2
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
เข้าสู่เกมส์สารไทย2ในพาทแรกนะงับ พาทนี้เราจะมาฟามของกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=
เข้าสู่เกมส์สารไทย2ในพาทที่2แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาทำเควสยาวๆกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=
เข้าสู่เกมส์สารไทย2ในพาทที่3แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาทำนากัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=
เข้าสู่เกมส์สารไทย2ในพาทที่4แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาล่ามอนสเตอร์กัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=
เข้าสู่เกมส์สารไทย2ในพาทที่5แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมารวบรวมกุญแจทั้ง8กัน=w=
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=
เข้าสู่เกมส์สารไทย2ในพาทสุดท้ายแล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาคบลาสบอสกัน=w=
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=