irpg Community

Full Version: [แคสเกมส์] Fantasy of School Day
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
เข้าสู่เกมส์Fantasy of School Dayในพาทแรกนะงับ พาทนี้เราจะมาเริ่มใช้ชีวิตในโรงเรียนกัน=w=
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์Fantasy of School Dayในพาทที่2แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาเป็นหัวหน้าแก๊งอันธพาลกัน=w=
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์Fantasy of School Dayในพาทที่3แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาเป็นหมอผีกัน=w=
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์Fantasy of School Dayในพาทที่4แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาปราบปีศาจในโรงเรียนกัน=w=
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์Fantasy of School Dayในพาทสุดท้ายแล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาปราบน้อนมาการองกัน=w=
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^