irpg Community

Full Version: [แคสเกมส์] สารไทย ตำนานบทใหม่
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
เข้าสู่เกมส์สารไทย ตำนานบทใหม่ในพาทแรกนะงับ พาทนี้เราจะมาตบซอมบี้รอทุเรียนออกผลกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์สารไทย ตำนานบทใหม่ในพาทที่2แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาทำเควสเก็บตังค์ซื้อปืนกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์สารไทย ตำนานบทใหม่ในพาทที่3แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาแต่งงานกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์สารไทย ตำนานบทใหม่ในพาทที่4แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาขี่จักรยานแง้นๆกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์สารไทย ตำนานบทใหม่ในพาทสุดท้ายแล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาตบช้างเป็นสัตว์กินเลือดกัน=w=
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย