irpg Community

Full Version: [แคสเกมส์] 7 Years From Now
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
เข้าสู่เกมส์7 Years From Nowในพาทแรกนะงับ พาทนี้เราจะมาตามหาเพื่อนในวัยเด็กกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์7 Years From Nowในพาทที่2แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาย้อนเวลากัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์7 Years From Nowในพาทที่3แล้วนะงับ พาทนี้เราโดนเผาบ้าน!!!=[]=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์7 Years From Nowในพาทที่4แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาย้อนเวลาอีกรอบกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์7 Years From Nowในพาทที่5แล้วนะงับ พาทนี้เราเจอบัค>0<เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์7 Years From Nowในพาทที่6แล้วนะงับ พาทนี้แคสไปเรื่อยๆแล้วสตรีมหลุด555+เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์7 Years From Nowในพาทที่7แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาตามหาจดหมายจากคันนะกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์7 Years From Nowในพาทที่8แล้วนะงับ พาทนี้เราจะย้อนเวลาไปหาอาโออิกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์7 Years From Nowในพาทที่9แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาเดจาวูอีกรอบกัน=w=
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์7 Years From Nowในพาทสุดท้ายแล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์กัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^