irpg Community

Full Version: [แคสเกมส์] ข้านี่แหละจอมมาร (V.DEMO)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
เข้าสู่เกมส์ข้านี่แหละจอมมาร (V.Demo)ในพาทแรกนะงับ พาทนี้เราจะมาช่วยให้ท่านจอมมารรอดจากดันเจี้ยนตัวเองกัน=w=
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์ข้านี่แหละจอมมาร (V.Demo)ในพาทที่2แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาปีนยอดหอยคอ เอ้ย!! หอคอยกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
เข้าสู่เกมส์ข้านี่แหละจอมมาร (V.Demo)ในพาทสรุปนะงับ พาทนี้เราจะมารวมฉากฮา/หัวร้อนของเกมนี้(เฉพาะพาทแรก)ใน29.30นาทีกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^