irpg Community

Full Version: [แคสเกมส์] Blank Dream ความฝันไร้สี
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
เข้าสู่เกมส์Blank Dream ความฝันไร้สีในพาทแรกนะงับ พาทนี้เราจะมาฆ่าตัวตายในกระจกกัน=w=
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
เข้าสู่เกมส์Blank Dream ความฝันไร้สีในพาทสุดท้ายแล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาทำความปรารถนาของทุกคนให้เป็นจริงกัน=w=
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^