irpg Community

Full Version: [สารภาพบาป] ประสบการณ์โดนแฮกช่อง และแนวทางการกู้คืน
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
เข้าสู่การสารภาพบาปนะงับ คลิปนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์การโดนแฮกช่องพร้อมวิธีแก้ไขกัน=w=
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย