irpg Community
ปัญหา ภาพกระพริบเวลาเข้าฉากต่อสู้ครับ - Printable Version

+- irpg Community (https://irpg.in.th)
+-- Forum: irpg Fabella RPG Maker Academia (https://irpg.in.th/forum-4.html)
+--- Forum: RPG Maker Engine School (https://irpg.in.th/forum-7.html)
+--- Thread: ปัญหา ภาพกระพริบเวลาเข้าฉากต่อสู้ครับ (/thread-3494.html)ปัญหา ภาพกระพริบเวลาเข้าฉากต่อสู้ครับ - Jabberwocky - 06-28-2020

ปัญหา ภาพกระพริบเวลาเข้าฉากต่อสู้ครับ ฉากหลังกับตัวศัตรูจะกระพริบตลอดเวลาครับRE: ปัญหา ภาพกระพริบเวลาเข้าฉากต่อสู้ครับ - Wizedevil - 06-29-2020

ลองปิดPluginทีละอันดูสิ ถ้าPluginปิดไหนแล้วเลิกกระพริบก็ให้เอาอันนั้นออก เพราะนั่นแหละคือต้นเหตุที่ทำให้กระพริบ
หรือไม่ก็ลองสลับตำแหน่งของPluginที่เกี่ยวข้องกับฉากต่อสู้ดู บางทีการเรียงPluginผิดลำดับ ก็ทำให้Scriptล้มเหลวได้


RE: ปัญหา ภาพกระพริบเวลาเข้าฉากต่อสู้ครับ - Jabberwocky - 07-05-2020

(06-29-2020, 01:57 AM)Wizedevil Wrote: ลองปิดPluginทีละอันดูสิ ถ้าPluginปิดไหนแล้วเลิกกระพริบก็ให้เอาอันนั้นออก เพราะนั่นแหละคือต้นเหตุที่ทำให้กระพริบ
หรือไม่ก็ลองสลับตำแหน่งของPluginที่เกี่ยวข้องกับฉากต่อสู้ดู บางทีการเรียงPluginผิดลำดับ ก็ทำให้Scriptล้มเหลวได้

ขอบคุณครับแก้ได้ส่วนหนึ่งแล้วครับ