irpg Community

Full Version: [แย้บๆถาม] สนใจอยากให้มีกิจกรรมทำ IRPG magazine กันไหมครับ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
กรณ๊How To หรือเทคนิคโปรแกรมอะไรงี่ ถ้ามันมีคนเคยทำมาก่อนแล้ว ก็ลงไม่ได้สินะ ตายแปป
เค้าอยากทำรีวิวเกม =w= !
ผมเอาสอนการใช้ blender ของผมลงได้มั้ยเนี่ยย ถ้าได้เดี๋ยวไปเร่งเขียนให้จบ 555 ดองมานานละ
ได้ครับไปเร่งเขียนเลยครับ ทำหน้าเหยาหมิง
=w= Good
https://www.dropbox.com/s/v443lc06zaytxh...%20You.zip
ท่านอาร์คมารับของด้วยงับ ผมเขียนเสร็จล่ะ
(06-01-2014, 03:50 AM)LuZi Wrote: [ -> ]กรณ๊How To หรือเทคนิคโปรแกรมอะไรงี่ ถ้ามันมีคนเคยทำมาก่อนแล้ว ก็ลงไม่ได้สินะ ตายแปป

ส่วนของเทคนิกต่างๆนี่อนุญาตครับ แต่ควรมีเครดิตด้วย ถ้ามีการอ้างอิง
Pages: 1 2